Szkolenie BHP ma zapoznać pracowników m.in. z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfiką zajmowanych przez nich stanowisk. Muszą przejść je wszystkie osoby, które podpisały umowę o pracę. Kurs BHP nie jest ważny bezterminowo, dlatego należy go powtarzać w określonych odstępach czasu.

Szkolenie BHP – jakie są jego rodzaje?

Według prawa szkolenie BHP dla pracowników dzieli się na dwa rodzaje. Są to:

  • szkolenie wstępne BHP – odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy i jest ważne przez maksymalnie 12 miesięcy (w przypadku osób obejmujących stanowiska kierownicze – 6 miesięcy);
  • szkolenie okresowe BHP – pierwszy kurs tego typu odbywa się, gdy wygaśnie ważność szkolenia BHP o charakterze wstępnym; potem należy go powtarzać w określonych odstępach czasowych, których długość zależy od wykonywanego zawodu.

Każde szkolenie BHP pracownika powinno odbyć się w trakcie jego godzin pracy. Może zostać przeprowadzone przez pracodawcę lub jednostkę, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Kto i kiedy musi odbyć szkolenie okresowe BHP?

Okresowe szkolenie BHP wykonuje się w celu zaktualizowania oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Może się ono odbywać w formie kursu, seminarium lub tzw. samokształcenia kierunkowego (czyli w postaci szkolenia BHP online). Wyjątkiem od tej reguły są stanowiska robotnicze – należy wówczas zapewnić pracownikom instruktaż pracy oraz wykład.

Pamietaj!

  • Pracodawca powinien odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
  • Nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy, jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także nie zna przepisów oraz zasad BHP.
  • Szkolenia wstępne i okresowe dotyczące BHP zapewnia pracodawca.
  • Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
  • Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy w godzinach pracy pracownika.
  • Brak wdrożenia odpowiednich zasad BHP w firmie może być karany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Karę poniesie ten, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Poważne naruszenie przepisów lub zasad BHP przez pracownika może być powodem rozwiązania z pracownikiem umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.
  • Jeśli jako pracodawca zaniedbasz obowiązki BHP, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).